THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI MIỄN PHÍ

ACTIVEPRESENTER – ATOMI SYSTEMS, INC.

THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI MIỄN PHÍ

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI (“EULA”) LÀ HỢP ĐỒNG RÀNG BUỘC PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ ATOMI SYSTEMS (“ATOMI”). HÃY ĐỌC MỘT CÁCH CẨN THẬN TRƯỚC KHI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM. THỎA THUẬN NÀY CUNG CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM. BẰNG VIỆC CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN CHẤP NHẬN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM. 

PHẦN MỀM CÓ THỂ BAO GỒM KHÂU KÍCH HOẠT SẢN PHẨM VÀ CÁC CÔNG NGHỆ KHÁC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG VÀ SAO CHÉP TRÁI PHÉP. CÔNG NGHỆ NÀY CÓ THỂ KHIẾN MÁY TÍNH CỦA BẠN TỰ ĐỘNG KẾT NỐI INTERNET NHƯ MÔ TẢ TRONG MỤC 8. THÊM VÀO ĐÓ, MỘT KHI ĐƯỢC KẾT NỐI, PHẦN MỀM CÓ THỂ CHUYỂN THÔNG TIN MÃ SỐ GIẤY PHÉP CỦA BẠN TỚI ATOMI VÀ THÔNG QUA ĐÓ NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP PHẦN MỀM. HÃY TRUY CẬP TRANG WEB https://atomisystems.com/vi-vn/kich-hoat-san-pham/ ĐỂ BIẾT THÊM CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC KÍCH HOẠT SẢN PHẨM.

CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

ATOMI có nghĩa là Công ty Cổ phần Hệ thống Atomi, một công ty phần mềm được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật pháp Việt Nam. 

Khái niệm “PHẦN MỀM” bao gồm (a) tất cả những thông tin được quy định trong thỏa thuận này, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi (i) các tệp dữ liệu phần mềm và thông tin về máy tính khác do ATOMI hoặc bên thứ ba cung cấp (ii) những tài nguyên liên quan được giải thích dưới dạng văn bản và tập tin (“Tài Liệu”); (b) các bản chỉnh sửa, bản sao chép, nâng cấp, cập nhật và bổ sung đối với những thông tin trên, được ATOMI cung cấp cho bạn vào bất cứ thời điểm nào, trong phạm vi không cần đến một thỏa thuận khác (được tổng hợp trong phần “Cập nhật”).

Các điều khoản cấp phép trong Thỏa Thuận EULA này áp dụng cho PHẦN MỀM, ngoại trừ các Phần Mềm Nguồn Mở mà có các điều khoản được cấp phép khác nhau được mô tả trong các giấy phép dành riêng cho chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Những phần (wxWidgets, wxJSON, wxSQLite, wxPdfDocument) được sở hữu bởi (c) Julian Smart, Robert Roeblin… trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của wxWindows Library Licence, Phiên bản 3.1.

Những phần (FFmpeg) được sở hữu bởi (c) FFmpeg Development Team trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (“LGPL”), Phiên bản 3.

Những phần (libvpx) được sở hữu bởi (c) 2010 Google Inc trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của New BSD License (http://www.webmproject.org/license/software/).

Những phần (LAME) được sở hữu bởi (c) LAME Development Team trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, Phiên bản 2.1.

Những phần (libVorbis, libOgg, libTheora, libSpeex) được sở hữu bởi (c) Xiph.Org Foundation trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của Xiph.org Foundation LICENSE.

Những phần (PortAudio) được sở hữu bởi (c) Ross Bencina and Phil Burk trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của PortAudio V19 license.

Những phần (Crypto++) được sở hữu bởi (c) Wei Dai trong PHẦN MỀM.

Những phần (OpenSSL) được sở hữu bởi (c) OpenSSL Project trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của OpenSSL License (https://www.openssl.org/source/license.html).

Những phần (cpprestsdk) được sở hữu bởi (c) Microsoft Corporation trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (Sparkle) được sở hữu bởi (c) Sparkle Project trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của Sparkle License (https://github.com/sparkle-project/Sparkle/blob/master/LICENSE).

Những phần (Websocket++) được sở hữu bởi (c) Peter Thorson (2014)(https://github.com/zaphoyd/websocketpp/blob/master/COPYING) trong PHẦN MỀM.

Những phần (HarfBuzz)được cấp phép sử dụng bởi The Old MIT License trong PHẦN MỀM.

Những phần (FreeType) được sở hữu bởi David Turner, Robert Wilhelm, và Werner Lemberg (1996-2002, 2006) trong PHẦN MỀM được cấp phép theo các điều khoản của The FreeType Project LICENSE (FTL).

Những phần (Cairo) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, Phiên bản 2.1.

Những phần (STIX Math Fonts) được sở hữu bởi The STI Pub Companies (2001-2016) trong PHẦN MỀM được cấp phép theo các điều khoản của SIL Open Font License (OFL).

Những phần (wxCharts) được sở hữu bởi (c) 2015-2019 Xavier Leclercq và các cộng tác viên của wxCharts trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (Assimp) được sở hữu bởi (c) Assimp Team trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của Open Asset Import Library (assimp).

Những phần (Qt) được sở hữu bởi (c) The Qt Company trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL), Phiên bản 3.

Những phần (Chart.js) được sở hữu bởi (c) Chart.js Contributors (2014-2022) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (three.js) được sở hữu bởi (c) three.js authors (2010-2022) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (MathJax) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của Apache License, Phiên bản 2.0.

Những phần (AMF) được sở hữu bởi (c) Advanced Micro Devices, Inc. (2016) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (mfx_dispatch) được sở hữu bởi (c) Intel Corporation (2012) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của BSD 3-Clause license.

Mã nguồn của Phần Mềm Nguồn Mở có thể được tìm thấy tại Trang Chủ của ATOMI.

1. Nhà cấp phép: Công ty Cổ phần Hệ thống Atomi

2. PHẦN MỀM: ActivePresenter phiên bản miễn phí

3. Cấp phép: ATOMI cấp giấy phép không độc quyền để sử dụng PHẦN MỀM tuân theo các điều khoản dưới đây:

4. Giấy phép miễn phí: Giấy phép cho phiên bản miễn phí của PHẦN MỀM không yêu cầu người dùng trả phí cho ATOMI hoặc bất kỳ bên nào khác. Tuy nhiên, ATOMI hoặc các bên khác có thể yêu cầu người dùng mua thiết bị máy tính và trả phí dịch vụ liên quan đến việc cung cấp PHẦN MỀM cho người dùng.

5. Hỗ trợ kỹ thuật: Vì giấy phép này được cấp cho người dùng hoàn toàn miễn phí, người dùng không nhận được hỗ trợ kỹ thuật miễn phí từ ATOMI.

6. Cấp quyền: Người dùng được phép để sử dụng tất cả các chương trình, dữ liệu, và tài liệu đi kèm trong PHẦN MỀM.

Người dùng được phép:

– Cài đặt và sử dụng PHẦN MỀM như được quy định trong Điều khoản sử dụng cá nhân hoặc Giấy phép cho mỗi bộ phận cấu thành của PHẦN MỀM;

– Sao chép PHẦN MỀM, miễn là các bản sao đó có chứa tất cả các nội dung PHẦN MỀM gốc và các thông báo quyền sở hữu của PHẦN MỀM;

– Tùy ý sử dụng, phân phối, hoặc xuất bản các tài liệu đầu ra bằng việc sử dụng tính năng “Xuất ra Hình ảnh” hoặc “Xuất ra Video” của PHẦN MỀM cho mục đích CÁ NHÂN và PHI THƯƠNG MẠI;

– Sử dụng tất cả các tính năng hoặc chức năng đi kèm của PHẦN MỀM cho mục đích dùng thử hoặc thử nghiệm. Việc sử dụng các tính năng hoặc chức năng này được giới hạn nghiêm ngặt chỉ cho các mục đích dùng thử hoặc thử nghiệm đó.

Người dùng không được phép:

– Phân phối lại PHẦN MỀM mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ATOMI;

– Bán Giấy phép sử dụng của PHẦN MỀM;

– Tích hợp PHẦN MỀM trong bộ sưu tập hoặc các sản phẩm khác;

– Sử dụng kỹ nghệ đảo ngược, giải mã ngược, hoặc tháo rời PHẦN MỀM, trừ khi điều này là bắt buộc cho quyền sử dụng cá nhân hoặc để tìm và sửa lỗi;

– Phân phối hoặc xuất bản các tài liệu đầu ra bằng việc sử dụng PHẦN MỀM thay vì sử dụng các tính năng “Xuất ra Hình ảnh” hoặc “Xuất ra video” như đã được đề cập ở trên;

– Gỡ bỏ mọi thông báo quyền sở hữu trên PHẦN MỀM.

7. Bảo đảm: PHẦN MỀM này được phân phối với mong muốn đem lại những dụng ích cho người dùng, nhưng SẼ KHÔNG CÓ BẤT CỨ MỘT SỰ ĐẢM BẢO NÀO, thậm chí không có sự đảm bảo ngụ ý về KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH TƯƠNG THÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

8. KẾT NỐI VÀ RIÊNG TƯ

8.1 Tự động kết nối với Internet: PHẦN MỀM có thể khiến máy tính của bạn tự động kết nối với Internet và trao đổi thông tin với trang web ATOMI nhằm phục vụ cho một số mục đích, trong đó có thể bao gồm việc cung cấp cho bạn thêm các chức năng, các tính năng, hoặc các thông tin bổ sung. Trừ khi được quy định khác đi như được đề cập đến trong Mục 8.2, những điều khoản dưới đây được áp dụng cho các kết nối Internet tự động bởi PHẦN MỀM:

8.1.1 Khi PHẦN MỀM tự động kết nối với Internet, một địa chỉ giao thức Internet (“Địa chỉ IP”) được liên kết với kết nối Internet hiện tại của bạn được gửi đến các trang web của ATOMI.

8.1.2 Khi PHẦN MỀM tự động kết nối với Internet, không có một thông tin nhận dạng cá nhân nào được gửi đi ngoại trừ trong phạm vi mà địa chỉ IP đó có thể được coi là nhận dạng cá nhân trong một số khu vực pháp lý.

8.1.3 Bất kỳ khi nào PHẦN MỀM tạo kết nối Internet và trao đổi thông tin với trang web ATOMI, Chính sách bảo mật (https://atomisystems.com/vi-vn/chinh-sach-bao-mat/) sẽ được áp dụng. Thêm vào đó, trừ khi bạn và ATOMI kí kết những điều khoản dịch vụ đặc biệt dành riêng cho bạn, chính sách Điều khoản dịch vụ của ATOMI (https://atomisystems.com/vi-vn/dieu-khoan-dich-vu/) cũng sẽ tự động được áp dụng. Xin lưu ý rằng Chính Sách Bảo Mật Atomi Systems cho phép theo dõi các lượt truy cập trang và phân tích một cách chi tiết chủ đề của việc theo dõi và sử dụng cookie, kỹ thuật ảnh điểm, và các thiết bị tương tự.

8.2 Cập nhật. PHẦN MỀM có thể khiến máy tính của bạn tự động kết nối với Internet để tìm kiếm các Bản cập nhật có sẵn để tải xuống tự động vào máy tính của bạn và thông báo cho ATOMI biết PHẦN MỀM đã được cài đặt thành công. Vui lòng tham khảo Tài liệu để biết thông tin về việc thay đổi cài đặt cập nhật mặc định.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa Thuận EULA này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ với ATOMI vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với chi nhánh của ATOMI tại quốc gia bạn đang sinh sống hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Hệ thống Atomi

Trụ sở chính: Số 281, Tổ 1, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng: Tầng 15, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024 – 3755 – 8373

Fax: 024 – 3755 – 8372

Website: https://atomisystems.com/vi-vn/

Email: https://talk.atomisystems.com hoặc support@atomisystems.com