THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI ACTIVEPRESENTER

ACTIVEPRESENTER – CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ATOMI

THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: HÃY ĐỌC THỎA THUẬN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN. BẰNG VIỆC SAO CHÉP, CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG TẤT CẢ HOẶC MỘT PHẦN CỦA PHẦN MỀM, BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI (“EULA”) LÀ HỢP ĐỒNG RÀNG BUỘC PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ ATOMI. HÃY ĐỌC MỘT CÁCH CẨN THẬN TRƯỚC KHI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM. THỎA THUẬN CUNG CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM. BẰNG VIỆC CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN CHẤP NHẬN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN CÓ THỂ CÀI ĐẶT, SAO CHÉP, VÀ SỬ DỤNG PHIÊN BẢN PHẦN MỀM MIỄN PHÍ VỚI CÁC TÍNH NĂNG BỊ GIỚI HẠN, TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI MIỄN PHÍ CHO PHẦN MỀM ĐƯỢC TỰ ĐỘNG ÁP DỤNG.

PHẦN MỀM CÓ THỂ BAO GỒM KHÂU KÍCH HOẠT SẢN PHẨM VÀ CÁC CÔNG NGHỆ KHÁC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG VÀ SAO CHÉP TRÁI PHÉP. CÔNG NGHỆ NÀY CÓ THỂ KHIẾN MÁY TÍNH CỦA BẠN TỰ ĐỘNG KẾT NỐI INTERNET NHƯ MÔ TẢ TRONG MỤC 7. THÊM VÀO ĐÓ, MỘT KHI ĐƯỢC KẾT NỐI, PHẦN MỀM CÓ THỂ CHUYỂN THÔNG TIN MÃ SỐ GIẤY PHÉP CỦA BẠN TỚI ATOMI VÀ THÔNG QUA ĐÓ NGĂN CHẶN VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP PHẦN MỀM. HÃY TRUY CẬP TRANG WEB https://atomisystems.com/vi-vn/kich-hoat-san-pham/ ĐỂ BIẾT THÊM CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC KÍCH HOẠT SẢN PHẨM.

GIẤY PHÉP PHẦN MỀM KHÔNG CHUYỂN GIAO, KHÔNG ĐỘC QUYỀN.

0. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ MỘT SỐ LƯU Ý VỀ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

ATOMI có nghĩa là Công ty cổ phần hệ thống Atomi, một công ty phần mềm được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật pháp Việt Nam. 

Khái niệm “PHẦN MỀM” bao gồm (a) tất cả những thông tin được quy định trong thỏa thuận này, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi (i) các tệp dữ liệu phần mềm và thông tin về máy tính khác do ATOMI hoặc bên thứ ba cung cấp (ii) những tài nguyên liên quan được giải thích dưới dạng văn bản và tập tin (“Tài Liệu”); (b) các bản chỉnh sửa, bản sao chép, nâng cấp, cập nhật và bổ sung đối với những thông tin trên, được ATOMI cung cấp cho bạn vào bất cứ thời điểm nào, trong phạm vi không cần đến một thỏa thuận khác (được tổng hợp trong phần “Cập nhật”).

Các điều khoản cấp phép trong Thỏa Thuận EULA này áp dụng cho PHẦN MỀM, ngoại trừ các Phần Mềm Nguồn Mở mà có các điều khoản được cấp phép khác nhau được mô tả trong các giấy phép dành riêng cho chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Những phần (wxWidgets, wxJSON, wxSQLite, wxPdfDocument) được sở hữu bởi (c) Julian Smart, Robert Roeblin… trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của wxWindows Library Licence, Phiên bản 3.1.

Những phần (FFmpeg) được sở hữu bởi (c) FFmpeg Development Team trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL), Phiên bản 3.

Những phần (libvpx) được sở hữu bởi (c) 2010 Google Inc trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của New BSD License.(http://www.webmproject.org/license/software/).

Những phần (LAME) được sở hữu bởi (c) LAME Development Team trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, Phiên bản 2.1.

Những phần (libVorbis, libOgg, libTheora, libSpeex) được sở hữu bởi (c) Xiph.Org Foundation trong PHẦN MỀM  được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của Xiph.org Foundation LICENSE.

Những phần (PortAudio) được sở hữu bởi (c) Ross Bencina and Phil Burk trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của PortAudio V19 license.

Những phần (Crypto++) được sở hữu bởi (c) Wei Dai trong PHẦN MỀM.

Những phần (OpenSSL) được sở hữu bởi (c) OpenSSL Project trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của OpenSSL License (https://www.openssl.org/source/license.html).

Những phần (cpprestsdk) được sở hữu bởi (c) Microsoft Corporation trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (Sparkle) được sở hữu bởi (c) Sparkle Project trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của Sparkle License (https://github.com/sparkle-project/Sparkle/blob/master/LICENSE).

Những phần (Websocket++) được sở hữu bởi (c) Peter Thorson (2014) (https://github.com/zaphoyd/websocketpp/blob/master/COPYING) trong PHẦN MỀM.

Những phần (HarfBuzz) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của Old MIT license.

Những phần (FreeType) được sở hữu bởi David Turner, Robert Wilhelm, và Werner Lemberg (1996-2002, 2006) trong PHẦN MỀM được cấp phép theo các điều khoản của The FreeType Project LICENSE (FTL).

Những phần (Hunspell) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, Phiên bản 2.1.

Những phần (Cairo) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, Phiên bản 2.1.

Những phần (STIX Math Fonts) được sở hữu bởi The STI Pub Companies (2001-2016) trong PHẦN MỀM được cấp phép theo các điều khoản của SIL Open Font License (OFL).

Những phần (CanvasLoader) được sở hữu bởi (c) Róbert Pataki trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (Assimp) được sở hữu bởi (c) Assimp Team trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của Open Asset Import Library (assimp).

Những phần (Qt) được sở hữu bởi (c) The Qt Company trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL), Phiên bản 3.

Những phần (Chart.js) được sở hữu bởi (c) Chart.js Contributors (2014-2022) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (three.js) được sở hữu bởi (c) three.js authors (2010-2022) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (MathJax) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của Apache License, Phiên bản 2.0.

Những phần (AMF) được sở hữu bởi (c) Advanced Micro Devices, Inc. (2016) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của MIT license.

Những phần (mfx_dispatch) được sở hữu bởi (c) Intel Corporation (2012) trong PHẦN MỀM được cấp phép sử dụng theo các điều khoản của BSD 3-Clause license.

Tất cả các giấy phép Phần Mềm Nguồn Mở này được đi kèm cùng với gói cài đặt phần mềm.

Mã nguồn của Phần Mềm Nguồn Mở có thể được tìm thấy tại Trang Chủ của ATOMI.

1. CÁC GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI CỦA GIẤY PHÉP

Thỏa Thuận EULA này cấp cho bạn những quyền cá nhân có giới hạn, không chuyển nhượng, và không độc quyền dưới đây:

(1) Bạn có thể cài đặt PHẦN MỀM trên nhiều máy tính mà bạn muốn.

(2) Sử dụng đồng thời – Việc cài đặt của giấy phép đơn lẻ chỉ có thể được thực hiện một lần duy nhất tại một thời điểm.

(3) Sử dụng PHẦN MỀM trong mạng lưới hoặc môi trường nhiều người dùng (như Dịch vụ Máy tính Từ xa) miễn là số lượng người dùng truy cập PHẦN MỀM cùng lúc không vượt quá số giấy phép đã mua.

(4) Bảo lưu các quyền khác – ATOMI bảo lưu tất cả các quyền không được cấp phép công khai cho bạn trong Thỏa Thuận EULA này.

2. NHỮNG QUYỀN VÀ GIỚI HẠN KHÁC

Kỹ nghệ đảo ngược, giải mã ngược, tháo rời là không được phép – Bạn không có quyền sử dụng các kỹ nghệ để đảo ngược, giải mã ngược, và tháo rời PHẦN MỀM trừ khi điều này là bắt buộc cho quyền sử dụng cá nhân của bạn hoặc để tìm kiếm và gỡ lỗi.

Chia tách các thành phần – PHẦN MỀM được cấp phép dưới dạng một sản phẩm đơn lẻ. Các bộ phận cấu thành của PHẦN MỀM không được phép tách rời để sử dụng cho nhiều hơn một máy tính.

Cho thuê – Mọi hành vi thuê, cho thuê, cấp phép PHẦN MỀM là không được phép.

Mọi hành vi chuyển nhượng là không được phép – Bạn không được phép chuyển nhượng tất cả hoặc bất cứ phần nào trong quyền mà bạn được cấp phép trong Thỏa Thuận EULA này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ATOMI.

Tái phân phối – Bạn có thể sao chép, đăng tin, phân phối lại gói cài đặt phần mềm miễn là bạn duy trì gói trong tình trạng nguyên trạng và không xóa hoặc sửa lại bất cứ phần nào của gói cài đặt.

ATOMI có thể chấm dứt Thỏa Thuận EULA này mà không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào khác nếu bạn không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận. Trong trường hợp này, Thỏa Thuận Giấy Phép Người Dùng Cuối Miễn Phí sẽ tự động có hiệu lực hoặc bạn phải xóa hết tất cả các bản sao chép của PHẦN MỀM này và các bộ phận cấu thành của nó. ATOMI cũng có thể chấm dứt Thỏa Thuận EULA này bằng việc đưa ra một Thỏa Thuận EULA thay thế cho việc sử dụng PHẦN MỀM hoặc cho việc sử dụng bất kỳ một phiên bản thay thế, phiên bản sửa đổi, hoặc bản nâng cấp của PHẦN MỀM và dựa trên sự đồng ý của bạn về Thỏa Thuận EULA thay thế để điều chỉnh quyền tiếp tục sử dụng PHẦN MỀM hoặc những phiên bản thay thế, phiên bản sửa đổi, hoặc bản nâng cấp này.

3. NÂNG CẤP

ATOMI bảo lưu quyền được thay thế, sửa đổi, hoặc nâng cấp PHẦN MỀM vào bất cứ thời điểm nào bằng cách cung cấp cho bạn phiên bản thay thế hoặc phiên bản sửa đổi của PHẦN MỀM hoặc thực hiện những sự nâng cấp và tính phí cho việc thay thế, sửa đổi, và nâng cấp này. Tất cả những sự thay thế này hoặc những mã phần mềm được sửa đổi hoặc bất cứ sự nâng cấp PHẦN MỀM nào mà ATOMI thực hiện đều được coi là một bộ phận cấu thành của PHẦN MỀM và bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa Thuận EULA này (trừ khi Thỏa Thuận EULA này được thay thế bởi một thỏa thuận EULA khác đi kèm với những phiên bản thay thế hoặc phiên bản sửa đổi của PHẦN MỀM hoặc những sự nâng cấp PHẦN MỀM). Trong trường hợp ATOMI đưa ra những phiên bản thay thế hoặc phiên bản sửa đổi của PHẦN MỀM hoặc thực hiện những sự nâng cấp cho PHẦN MỀM, (a) quyền tiếp tục sử dụng PHẦN MỀM của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng những phiên bản thay thế hoặc phiên bản sửa đổi này của PHẦN MỀM hoặc những sự nâng cấp cho PHẦN MỀM và bất cứ một thỏa thuận EULA thay thế đi kèm nào, và (b) trong trường hợp có những bản thay thế hoặc sửa đổi được đưa ra, quyền sử dụng của bạn đối với tất cả các phiên bản trước của PHẦN MỀM bị chấm dứt.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các quyền, nhãn hiệu, cổ phần, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các bản quyền, quyền bí mật thương mại, quyền sáng chế và thương hiệu của PHẦN MỀM (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình ảnh, hoạt hình, video, âm thanh, âm nhạc, và văn bản nào được tích hợp vào phần mềm), các tài liệu in kèm, và bất kỳ bản sao nào của PHẦN MỀM được sở hữu và luôn là tài sản độc quyền của ATOMI hoặc các nhà cung cấp của ATOMI. PHẦN MỀM được bảo vệ bởi các luật bản quyền và các điều khoản thỏa thuận quốc tế. Do đó, việc sử dụng phần mềm phải tuân thủ theo luật bản quyền trừ việc bạn có thể (a) tạo ra một bản sao của PHẦN MỀM để phục vụ cho một mục đích duy nhất là sao lưu và lưu trữ, hoặc (b) cài đặt PHẦN MỀM trên số lượng máy tính giới hạn được quy định trong giấy phép sử dụng của bạn miễn là bạn sử dụng bản gốc cho một mục đích duy nhất là sao lưu và lưu trữ.

PHẦN MỀM và mọi bản sao của PHẦN MỀM hoặc bất kỳ một mã khóa hoặc số seri nào liên quan đến PHẦN MỀM đều không được phép sử dụng, đăng tin, hoặc hiển thị dưới bất kỳ hình thức hoặc cách thức nào trên bất kỳ trang web nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ATOMI.

 5. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI

Các bên đồng ý rằng nếu bạn lạm dụng hoặc sử dụng bất cứ phần nào của PHẦN MỀM một cách trái phép, hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện trong Thỏa Thuận EULA này, và việc sử dụng hoặc sự vi phạm đó có hoặc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc hư hại đến khả năng tiếp tục cạnh tranh sinh lợi của ATOMI, vì thế mà gây ra những thiệt hại, tổn thất trực tiếp và không thể phục hồi đối với ATOMI, trong những trường hợp này, ATOMI ngoài quyền để khắc phục các thiệt hại do sự vi phạm Thỏa Thuận EULA gây ra, có quyền nhận một lệnh cấm tạm thời hoặc một án lệnh tạm thời từ một tòa án có thẩm quyền để ngăn chặn bạn, nhân viên, đại lý, chuyên gia tư vấn của bạn, hoặc bất cứ nhà thầu độc lập nào khỏi việc tham gia vào việc tiếp tục sử dụng PHẦN MỀM hoặc tiếp tục vi phạm các điều khoản và điều kiện trong Thỏa Thuận EULA này.

6. PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

Bạn có thể nhận được PHẦN MỀM từ nhiều hơn một thiết bị hay phương thức hỗ trợ giao tiếp. Không kể đến việc phân loại và kích cỡ của thiết bị hay phương thức hỗ trợ giao tiếp mà bạn nhận được, bạn sẽ chỉ được phép sử dụng một thiết bị hay phương thức hỗ trợ giao tiếp duy nhất phù hợp với máy tính cá nhân của bạn. Bạn không được phép sử dụng hoặc cài đặt thiết bị hay phương thức hỗ trợ giao tiếp khác trên nhiều hơn số lượng máy tính giới hạn được quy định trong giấy phép sử dụng của bạn. Bạn không được mượn, thuê, cho thuê, cấp phép, hoặc chuyển giao thiết bị hay phương thức hỗ trợ giao tiếp cho người dùng khác. 

7. KẾT NỐI VÀ RIÊNG TƯ

7.1 Tự động kết nối với Internet. PHẦN MỀM có thể khiến máy tính của bạn tự động kết nối với Internet và trao đổi thông tin với trang web ATOMI nhằm phục vụ cho một số mục đích, trong đó có thể bao gồm việc cung cấp cho bạn thêm các chức năng, các tính năng, hoặc các thông tin bổ sung. Trừ khi được quy định khác đi như được đề cập đến trong Mục 7.2, những điều khoản dưới đây được áp dụng cho các kết nối Internet tự động bởi PHẦN MỀM:

7.1.1 Khi PHẦN MỀM tự động kết nối với Internet, một địa chỉ giao thức Internet (“Địa chỉ IP”) được liên kết với kết nối Internet hiện tại của bạn được gửi đến các trang web của ATOMI.

7.1.2 Khi PHẦN MỀM tự động kết nối với Internet, không có một thông tin nhận dạng cá nhân nào được gửi đi ngoại trừ trong phạm vi mà địa chỉ IP đó có thể được coi là nhận dạng cá nhân trong một số khu vực pháp lý.

7.1.3 Bất cứ khi nào PHẦN MỀM tạo kết nối Internet và trao đổi thông tin với trang web ATOMI, Chính Sách Bảo Mật (https://atomisystems.com/vi-vn/chinh-sach-bao-mat/) sẽ được áp dụng. Xin lưu ý rằng Chính Sách Bảo Mật ATOMI cho phép theo dõi các lượt truy cập trang và phân tích một cách chi tiết chủ đề của việc theo dõi và sử dụng cookie, kỹ thuật ảnh điểm, và các thiết bị tương tự.

7.2 Cập nhật. PHẦN MỀM có thể khiến máy tính của bạn tự động kết nối với Internet để tìm kiếm các Bản cập nhật có sẵn để tải xuống tự động vào máy tính của bạn và thông báo cho ATOMI biết PHẦN MỀM đã được cài đặt thành công. Vui lòng tham khảo Tài liệu để biết thông tin về việc thay đổi cài đặt cập nhật mặc định.

8. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

ATOMI đảm bảo rằng (a) PHẦN MỀM sẽ hoạt động tốt và đúng chức năng như được mô tả trong các tài liệu đính kèm cùng với sản phẩm trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn thanh toán dịch vụ. Một số tiểu bang và khu vực pháp lý không cho phép sự giới hạn trong thời gian bảo hành ngụ ý, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, đảm đảm ngụ ý cho PHẦN MỀM, nếu có, được giới hạn bảo hành trong 90 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn thanh toán dịch vụ.

9. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của ATOMI và các nhà cung cấp của ATOMI và biện pháp bảo hành dành riêng cho bạn, tùy theo quyết định của ATOMI, có thể bao gồm (a) hoàn trả lại số tiền mua giấy phép sử dụng, hoặc (b) sửa chữa hoặc thay thế PHẦN MỀM hoặc phần cứng mà không đạt tiêu chuẩn Bảo Hành Có Giới Hạn của ATOMI và được trả lại cho ATOMI với một bản sao hóa đơn thanh toán dịch vụ của bạn.

Bảo Hành Có Giới Hạn này không có hiệu lực trong trường hợp PHẦN MỀM hoặc phần cứng bị lỗi do tai nạn, lạm dụng, hoặc sử dụng sai. Mọi sự thay thế PHẦN MỀM hoặc phần cứng sẽ được bảo hành trong thời gian còn lại của thời hạn bảo hành được quy định hoặc sẽ được bảo hành trong vòng 30 ngày, tùy thuộc theo thời gian nào dài hơn. Trong phạm vi ngoài Việt Nam, các biện pháp bảo hành trên hoặc các dịch vụ hỗ trợ sản phẩm sẽ được thực hiện chỉ khi ATOMI nhận được bằng chứng mua hàng từ một nguồn quốc tế được ủy quyền.

10. TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, ATOMI và các nhà cung cấp của ATOMI từ chối đưa ra các bảo hành khác, dù là công khai hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo hành ngụ ý cho các khả năng thương mại, tính tương thích của sản phẩm cho một mục đích cụ thể liên quan đến PHẦN MỀM và bất phần cứng nào đi kèm. Bảo hành có giới hạn này cấp cho bạn những quyền pháp lý cụ thể. Bạn có thể có những quyền khác tùy thuộc vào các tiểu bang/ quyền lực pháp lý của tiểu bang/ khu vực pháp lý.

11. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp ATOMI hoặc các nhà cung cấp của ATOMI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ một thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt nào (bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, hoặc bất cứ tổn thất nào khác) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng PHẦN MỀM, ngay cả khi ATOMI được khuyến cáo về khả năng thiệt hại đó. Vì một số tiểu bang và khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại gián tiếp hoặc ngẫu nhiên, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

12.  ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

Tất cả mọi điều khoản giới hạn và những nghĩa vụ bắt buộc được quy định trong Thỏa thuận EULA này mà bạn tự nguyện đồng ý sẽ tiếp tục duy trì và có hiệu lực trong vòng một năm kể từ ngày được viết ngay cả khi Thỏa thuận EULA này bị hết hiệu lực, bị chấm dứt, hoặc bị hủy bỏ để ràng buộc bạn, nhân viên, đại lý, người được chuyển nhượng, người thừa kế, và người được chỉ định của bạn.

13. ĐIỀU KHOẢN THỐNG NHẤT

Thỏa thuận EULA này chi phối toàn bộ hợp đồng và sự hiểu biết giữa các bên về các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận và thay thế cho tất cả các thảo luận, các tuyên bố chính thức, các sự sửa đổi trước đây giữa các bên. 

14. ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI

Trừ khi được quy định khác đi trong Thỏa thuận EULA này, Thỏa thuận này sẽ không được phép sửa đổi, thay đổi, hoặc các bên không được phép từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận, trừ khi được công nhận bằng văn bản bởi đại lý ủy quyền hợp lệ của hai bên. 

15. ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN NHƯỢNG

Thỏa thuận này và các quyền và nghĩa vụ trong Thỏa thuận sẽ không được chuyển nhượng nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ATOMI.

16. QUYỀN LỢI

Thỏa thuận EULA sẽ ràng buộc và mang lại quyền lợi cho ATOMI và những người được chuyển nhượng cũng như những người được chỉ định của ATOMI. 

17. BẢN SAO

Thỏa thuận EULA này có thể được ký kết trên một hoặc nhiều văn bản, trong đó mỗi văn bản sẽ có hiệu lực thi hành đối với các bên chấp thuận và ký vào các văn bản này, và tất cả các văn bản này hợp thành một văn bản hợp đồng thống nhất. 

18. CÁC CHÚ THÍCH

Các chú thích trong Thỏa thuận này được chèn vào để mang tính chất tham khảo mà không dùng để xác định, giới hạn, mở rộng, hoặc mô tả phạm vi của Thỏa thuận EULA hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận EULA.

19. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận EULA trở nên hoặc được tuyên bố là bất hợp pháp, không thể thực thi, hoặc vô hiệu lực bởi một tòa án có thẩm quyền, thì tất cả các điều khoản và điều kiện còn lại trong Thỏa thuận EULA này sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành đầy đủ, tuy nhiên, sẽ không có một điều khoản hiệu lực từng phần nào có hiệu lực nếu nó làm thay đổi nghiêm trọng lợi ích kinh tế của Thỏa thuận EULA cho bên còn lại.

20. QUYỀN THỰC THI VÀ CHẤP THUẬN

Bạn bảo đảm và xác nhận với ATOMI rằng bạn tuân thủ theo Thỏa thuận EULA này và cá nhân (bạn) được cho phép và có quyền để đồng ý thực hiện các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận EULA này.

21. PHẦN MỀM này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các hiệp ước bản quyền quốc tế, cũng như các hiệp ước và luật sở hữu trí tuệ khác. ATOMI và những người giữ bản quyền gốc sở hữu các nhãn hiệu, bản quyền, và các quyền sở hữu trí tuệ khác của PHẦN MỀM. PHẦN MỀM này được cấp phép cho bạn trên cơ sở cá nhân KHÔNG ĐỘC QUYỀN, KHÔNG CHUYỂN GIAO, KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG ĐƯỢC BÁN.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa Thuận EULA này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ với ATOMI vì bất kỳ lý do gì, vui lòng liên hệ với chi nhánh của ATOMI tại quốc gia bạn đang sinh sống  hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Công ty Cổ phần Hệ thống Atomi

Trụ sở chính: Số 281, Tổ 1, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Văn phòng: Tầng 15, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 – 3755 – 8373

Fax: 024 – 3755 – 8372

Website: https://atomisystems.com/vi-vn/

Email: https://talk.atomisystems.com hoặc support@atomisystems.com