Thỏa thuận giấy phép đăng ký

Phiên bản 1, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2017.

ĐÂY LÀ THỎA THUẬN HỢP PHÁP. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT “TÔI ĐỒNG Ý” (HOẶC TƯƠNG TỰ) ĐƯỢC ĐƯA RA CHO BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP TẠI THỜI ĐIỂM BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP MUA HÀNG; HOẶC BẰNG CÁCH TẢI XUỐNG, CÀI ĐẶT, SAO CHÉP, LƯU GIỮ TRÊN MÁY TÍNH CỦA BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP; HOẶC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA ATOMI, DỊCH VỤ HOẶC GIẤY PHÉP SẢN PHẨM LÀ BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT BÊN TRONG THỎA THUẬN NÀY VÀ BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP CHẤP THUẬN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐẶT RA DƯỚI ĐÂY.

Lưu ý: Trong trường hợp các điều khoản của Thỏa thuận này xung đột với các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận nào được thương lượng và đồng ý riêng giữa ATOMI và Bên được cấp phép, thì các điều khoản của Thỏa thuận riêng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. CÁC BÊN

1.1. “ATOMI” hoặc “Chúng tôi” có nghĩa là CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ATOMI – một công ty phần mềm được tổ chức và hoạt động theo luật pháp Việt Nam.

1.2. “Bên được cấp phép” có nghĩa là cá nhân, chủ sở hữu duy nhất hoặc pháp nhân được chỉ định trong Xác nhận Đăng ký. Đối với pháp nhân, “Bên được cấp phép” bao gồm bất kỳ pháp nhân nào kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung với Bên được cấp phép. Theo mục đích của định nghĩa này, “kiểm soát” có nghĩa là (i) có quyền lực, trực tiếp hoặc gián tiếp, chỉ đạo hoặc quản lý của thực thể đó, cho dù bằng hợp đồng hay cách khác, hoặc (ii) có quyền sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên cổ phiếu đang lưu hành hoặc quyền sở hữu lợi nhuận của pháp nhân đó.

2. ĐỊNH NGHĨA

2.1. “Thỏa thuận” có nghĩa là bản “Thỏa thuận Giấy phép Đăng ký” này.

2.2. “Sản phẩm” có nghĩa là phần mềm Saola Animate hoặc bất kỳ phần mềm nào khác do ATOMI cung cấp theo Thỏa thuận này.

2.3. “Người dùng” có nghĩa là cá nhân Bên được cấp phép hoặc bất kỳ nhân viên nào, nhà thầu độc lập hoặc người lao động tạm thời khác được Bên được cấp phép ủy quyền sử dụng phần mềm trong khi thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi công việc hoặc nhiệm vụ của họ.

2.4. “Máy khách” có nghĩa là một thiết bị máy tính được Người dùng sử dụng để chạy Sản phẩm.

2.5. “Phiên bản Sản phẩm” có nghĩa là một bản phát hành, cập nhật hoặc nâng cấp của Sản phẩm cụ thể mà không được ATOMI xác định là được tạo ra với mục đích sửa lỗi phần mềm.

2.5. “Bản cập nhật sửa lỗi” cho Phiên bản sản phẩm cụ thể có nghĩa là bản cập nhật hoặc bản phát hành phần mềm được ATOMI xác định cụ thể là bản sửa lỗi cho Phiên bản sản phẩm đó.

2.6. “Tài khoản ATOMI” có nghĩa là tài khoản tại https://app.atomisystems.com được tạo bởi Bên được cấp phép hoặc một Người dùng duy nhất, có tên và mật khẩu duy nhất, đồng thời cho phép quản lý Người dùng và quản lý Đăng ký Sản phẩm và / hoặc quyền truy cập vào Sản phẩm theo quy định Đăng ký Sản phẩm.

2.7. “Xác nhận Đăng ký” có nghĩa là một email xác nhận quyền của Bên được cấp phép để truy cập và sử dụng sản phẩm, bao gồm các gói Đăng ký Sản phẩm và số lượng giấy phép có được.

2.8. “Đăng ký Sản phẩm” chỉ định thời hạn đăng ký, bộ Sản phẩm được điều chỉnh bởi Thỏa thuận này, phí đăng ký và lịch thanh toán.

3. CẤP GIẤY PHÉP

3.1. Sản phẩm được cấp phép trên cơ sở số lượng thiết bị hoặc người dùng độc lập mà một giấy phép cho phép sử dụng. Nếu Bên được cấp phép tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này, Bên được cấp phép có các quyền được xác định trong các mục bên dưới đây đối với mỗi Đăng ký Sản phẩm mà Bên được cấp phép có được.

3.2. Trừ khi Đăng ký Sản phẩm hết hạn hoặc Thỏa thuận này bị chấm dứt theo Mục 12 và tuân theo các điều khoản và điều kiện được chỉ định ở đây, ATOMI cấp cho Bên được cấp phép giấy phép có giới hạn, trên toàn thế giới, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để sử dụng từng Sản phẩm có trong Đăng ký Sản phẩm như sau:

(A) Bên được cấp phép có thể:

(i) Cài đặt và sử dụng bất kỳ phiên bản nào của Sản phẩm nằm trong Đăng ký Sản phẩm trên bất kỳ số lượng Khách hàng nào và trên bất kỳ hệ điều hành nào được Sản phẩm hỗ trợ;

(ii) Tạo số lượng hợp lý các bản sao lưu của Sản phẩm chỉ phục vụ cho mục đích lưu trữ.

(B) Bên được cấp phép không được:

(i) Cho phép cùng một Đăng ký Sản phẩm sử dụng đồng thời bởi nhiều hơn (1) Người dùng.

(ii) Thuê, cho thuê, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối, bán, cấp phép lại hoặc chuyển Sản phẩm hoặc cung cấp quyền truy cập vào Sản phẩm hoặc Tài khoản ATOMI của Bên được cấp phép cho bên thứ ba;

(iii) Thiết kế ngược, biên dịch ngược, tháo rời Sản phẩm, trừ khi nó hoàn toàn dành cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc để tìm và sửa lỗi của các sửa đổi đó;

(iv) Xóa hoặc che khuất bất kỳ thông báo độc quyền hoặc thông báo nào khác có trong Sản phẩm.

3.3. Sản phẩm được cung cấp trên cơ sở giấy phép hoặc quyền truy cập có giới hạn và không có quyền sở hữu nào được chuyển giao cho Bên được cấp phép, bất kể việc sử dụng các thuật ngữ như “mua” hay “bán”. ATOMI có và giữ lại tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, trong và đối với Sản phẩm, bất kỳ và tất cả công nghệ có liên quan hoặc cơ sở, và bất kỳ sửa đổi hoặc sản phẩm phái sinh nào ở trên được tạo ra bởi hoặc làm cho ATOMI, bao gồm nhưng không giới hạn vì chúng có thể kết hợp với Phản hồi (như được định nghĩa bên dưới).

4. TRUY CẬP SẢN PHẨM

4.1. Tất cả việc giao hàng theo Thỏa thuận này sẽ thông qua điện tử. Bên được cấp phép và Người dùng phải có kết nối Internet để truy cập Tài khoản ATOMI và nhận bất kỳ giao hàng nào. Để tránh bất kỳ nghi ngờ phát sinh, Bên được cấp phép có trách nhiệm tải xuống và cài đặt Sản phẩm. ATOMI sẽ cung cấp Sản phẩm cho Bên được cấp phép để tải xuống trên trang web của ATOMI tại https://atomisystems.com.

4.2. Bên được cấp phép và Người dùng của nó có thể sử dụng Tài khoản ATOMI phù hợp với tài liệu của nó. Bên được cấp phép và Người dùng của nó hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được cung cấp và bất kỳ hành động nào được thực hiện thông qua Tài khoản ATOMI.

4.3. Bên được cấp phép có thể cho phép Người dùng truy cập Sản phẩm bằng cách gửi lời mời từ Tài khoản ATOMI của Bên được cấp phép tới Tài khoản ATOMI của Người dùng. Bên được cấp phép xác nhận rằng Sản phẩm sẽ kết nối định kỳ từ máy của người dùng đến máy chủ của ATOMI qua Internet để xác nhận quyền sử dụng Sản phẩm của Người dùng hoặc để kiểm tra các bản cập nhật Sản phẩm;

5. PHÍ

Bên được cấp phép phải trả phí Đăng ký Sản phẩm theo Điều khoản Mua hàng của ATOMI. Nếu Bên được cấp phép không thanh toán kịp thời phí Đăng ký Sản phẩm, Thỏa thuận này sẽ bị chấm dứt và Bên được cấp phép không được sử dụng Sản phẩm.

6. PHẢN HỒI

Bên được cấp phép không có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi các ý tưởng, gợi ý hoặc đề xuất (“Phản hồi”). Tuy nhiên, nếu Bên được cấp phép hoặc Người dùng gửi Phản hồi cho chúng tôi, thì Bên được cấp phép sẽ cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng, để thực hiện, sử dụng, bán, đã thực hiện, chào bán, nhập khẩu, tái sản xuất, hiển thị công khai, phân phối, sửa đổi và thực hiện công khai Phản hồi theo bất kỳ cách nào mà không có bất kỳ nghĩa vụ, tiền bản quyền hoặc hạn chế nào dựa trên quyền sở hữu trí tuệ hoặc theo cách khác.

7. PHẦN MỀM BÊN THỨ BA

7.1. Sản phẩm bao gồm mã và thư viện được bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi, bao gồm cả phần mềm nguồn mở (“Phần mềm của bên thứ ba”). Danh sách Phần mềm của Bên thứ ba trong mỗi Sản phẩm có sẵn trong tài liệu Sản phẩm. Tất cả Phần mềm của Bên thứ ba được cấp phép cho Bên được cấp phép theo các điều khoản của giấy phép tương ứng mà họ có trong tài liệu Sản phẩm.

7.2. ATOMI KHÔNG CUNG CẤP ĐẢM BẢO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, TÔN TRỌNG ĐỐI VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM BÊN THỨ BA NÀO VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TIÊU ĐỀ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

8. DÙNG THỬ ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM

8.1. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Bên được cấp phép được cấp quyền một lần để cài đặt và sử dụng Sản phẩm cho mục đích đánh giá mà không tính phí trong thời gian ba mươi (30) ngày kể từ ngày cài đặt Sản phẩm, trừ khi có quy định khác (“Thời gian đánh giá ”). Việc sử dụng Sản phẩm của Bên được cấp phép trong Thời gian Đánh giá sẽ được giới hạn trong phạm vi đánh giá nội bộ Sản phẩm với mục đích duy nhất là xác định xem Sản phẩm có đáp ứng các yêu cầu của Bên được cấp phép hay không và liệu Bên được cấp phép có muốn tiếp tục sử dụng Sản phẩm hay không.

8.2. Bên được cấp phép có thể rút khỏi việc sử dụng Sản phẩm theo quyết định riêng của Bên được cấp phép bất kỳ lúc nào trước khi hết Thời hạn Đánh giá. Khi hết Thời hạn Đánh giá, quyền tiếp tục sử dụng Sản phẩm của Bên được cấp phép sẽ chấm dứt, trừ khi Bên được cấp phép mua Đăng ký Sản phẩm cho Sản phẩm. Sản phẩm có thể chứa một tính năng tự động vô hiệu hóa Sản phẩm khi hết Thời hạn Đánh giá.

9. BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

Tất cả các sản phẩm được cung cấp cho Bên được cấp phép trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bảo đảm. Việc sử dụng các sản phẩm là rủi ro của riêng bạn. ATOMI không bảo hành về việc sử dụng hoặc hiệu suất của nó. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, ATOMI và các nhà cung cấp và người bán lại của chúng tôi từ chối tất cả các bảo đảm và điều kiện khác, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm, liên quan đến các sản phẩm và việc cung cấp hoặc không cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Việc bảo hành có giới hạn này cung cấp cho Bên được cấp phép các quyền pháp lý cụ thể. Bên được cấp phép có thể có các quyền khác, khác nhau giữa các tiểu bang / khu vực tài phán với tiểu bang / khu vực tài phán. ATOMI (và các chi nhánh, đại lý, giám đốc và nhân viên của chúng tôi) không đảm bảo rằng các sản phẩm là chính xác, đáng tin cậy hoặc đúng; rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; rằng các sản phẩm sẽ có sẵn tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào, không bị gián đoạn hoặc an toàn; rằng mọi khiếm khuyết hoặc sai sót sẽ được sửa chữa; hoặc các sản phẩm không có vi rút hoặc các thành phần độc hại khác. Bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng các sản phẩm được tải xuống do bạn tự chịu rủi ro và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản của mình hoặc mất mát dữ liệu do việc tải xuống đó.

10. TỪ CHỐI CÁC BỒI THƯỜNG

10.1. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp ATOMI (hoặc các chi nhánh, đại lý, giám đốc hoặc nhân viên của chúng tôi), hoặc người cấp phép, nhà cung cấp hoặc người bán lại của ATOMI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Bên được cấp phép hoặc bất kỳ ai khác về: (a) bất kỳ trường hợp mất quyền sử dụng, dữ liệu, lợi thế thương mại, hoặc lợi nhuận nào, có thể thấy trước hoặc không; (b) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bên được cấp phép vào sản phẩm của chúng tôi theo thỏa thuận này, và (c) bất kỳ bồi thường đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc thù, có tính răn đe hoặc trừng phạt nào (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại này), bao gồm cả những (x) do mất việc sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, cho dù có thể lường trước được hay không, (y) dựa trên bất kỳ lý thuyết trách nhiệm nào, bao gồm vi phạm hợp đồng hoặc bảo hành, trách nhiệm nghiêm ngặt, sơ suất hoặc hành động khó khăn khác, hoặc (z) phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ hoặc sản phẩm của Bên được cấp phép. Giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép trong khu vực tài phán hiện hành.

10.2. Tổng trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này được giới hạn ở năm mươi (50) Đô la Mỹ. Giới hạn này sẽ được áp dụng ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng trách nhiệm pháp lý vượt quá số tiền và mặc dù có bất kỳ sự thất bại nào trong mục đích thiết yếu của bất kỳ biện pháp khắc phục hạn chế nào.

11. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

11.1. Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi Bên được cấp phép chấp nhận Thỏa thuận này như đã nêu trong phần mở đầu ở trên và sẽ tiếp tục đối với từng Sản phẩm cho đến khi kết thúc giai đoạn đăng ký áp dụng được chỉ định trong Xác nhận đăng ký tương ứng. Thỏa thuận này sẽ tự động gia hạn đối với từng Sản phẩm trong thời hạn Đăng ký Sản phẩm kế tiếp, trừ khi bị chấm dứt theo quy định tại đây.

11.2. Bên được cấp phép có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký qua Tài khoản ATOMI. Nếu việc chấm dứt đó xảy ra trong thời hạn đăng ký hiện tại thì Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời hạn đăng ký đó. Việc chấm dứt như vậy không làm cho Bên được cấp phép có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ khoản phí đăng ký nào còn nợ cho ATOMI và không có khoản tín dụng hoặc khoản hoàn tiền nào sẽ được cấp cho Bên được cấp phép đối với phí đăng ký trả trước (ngoại trừ được quy định trong Điều khoản mua ATOMI, nếu có).

11.3. ATOMI có thể chấm dứt thỏa thuận này nếu:

(A) Bên được cấp phép đã vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này và không khắc phục được vi phạm đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản;

(B) Bên được cấp phép không thanh toán kịp thời phí đăng ký;

(C) ATOMI bắt buộc phải làm như vậy theo luật (ví dụ: khi việc cung cấp Sản phẩm ATOMI cho Bên được cấp phép là hoặc trở nên bất hợp pháp); hoặc

(D) ATOMI quyết định ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần Sản phẩm của ATOMI.

11.4. ATOMI sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bên được cấp phép qua email như sau:

(A) Ba mươi (30) ngày trước khi chấm dứt Thỏa thuận trong các trường hợp được quy định tại Điều 11.3 (C) và 11.3 (D) ở trên, và trong các trường hợp đó, Bên được cấp phép sẽ được hoàn lại phần phí đăng ký trả trước chưa sử dụng, nếu có;

(B) Ba (3) ngày trước khi chấm dứt Thỏa thuận trong trường hợp được nêu trong Điều khoản 11.3 (B) và trong trường hợp đó, Bên được cấp phép sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản phí đăng ký trả trước nào chưa sử dụng.

12. TẠM NGỪNG KHI KHÔNG THANH TOÁN

12.1. ATOMI có quyền đình chỉ quyền truy cập của Bên được cấp phép vào Sản phẩm của ATOMI trong trường hợp Bên được cấp phép không thanh toán cho đăng ký của mình.

12.2. Nếu ATOMI đình chỉ quyền truy cập của Bên được cấp phép vào Sản phẩm của ATOMI do không thanh toán theo điều khoản 13.1., Bên được cấp phép phải thanh toán tất cả các khoản tiền quá hạn để khôi phục quyền truy cập vào Sản phẩm của ATOMI.

13. QUY ĐỊNH XUẤT KHẨU

Bên được cấp phép phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến: trừng phạt kinh tế; kiểm soát xuất khẩu; quy định nhập khẩu; và các lệnh cấm vận thương mại (“Các biện pháp trừng phạt”), bao gồm các lệnh cấm vận của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ (cụ thể là các Quy định về Quản lý Xuất khẩu (EAR)). Bên được cấp phép thừa nhận rằng họ không phải là đối tượng bị các lệnh trừng phạt nhắm đến và cũng không thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát hay hành động nhân danh bất kỳ người nào bị lệnh trừng phạt nhắm đến. Hơn nữa, Bên được cấp phép xác nhận rằng họ sẽ không tải xuống hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất các Sản phẩm của ATOMI hoặc bất kỳ dữ liệu kỹ thuật liên quan nào trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ người nào bị Lệnh trừng phạt nhắm mục tiêu hoặc tải xuống hoặc sử dụng Sản phẩm ATOMI cho bất kỳ mục đích sử dụng cuối nào bị Cấm hoặc hạn chế bởi Lệnh trừng phạt.

14. TIẾP THỊ

Bên được cấp phép đồng ý được xác định là khách hàng của ATOMI và ATOMI có thể gọi Bên được cấp phép bằng tên, tên thương mại và nhãn hiệu, nếu có, và có thể mô tả ngắn gọn hoạt động kinh doanh của Bên được cấp phép trong các tài liệu tiếp thị của ATOMI, trên trang web ATOMI, trong các tài liệu công khai hoặc pháp lý. Bên được cấp phép theo đây cấp cho ATOMI giấy phép để sử dụng tên của Bên được cấp phép và bất kỳ tên thương mại và nhãn hiệu nào của Bên được cấp phép chỉ theo phần tiếp thị này.

15. QUY ĐỊNH CHUNG

15.1. Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này, bao gồm các điều khoản cấp phép Phần mềm của bên thứ ba, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa Bên được cấp phép và ATOMI về việc Bên được cấp phép sử dụng bất kỳ phần mềm ATOMI nào có trong Sản phẩm của ATOMI. Không có đơn đặt hàng, tài liệu đặt hàng nào khác hoặc bất kỳ văn bản viết tay hoặc đánh máy nào nhằm mục đích sửa đổi hoặc bổ sung văn bản in của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ lịch trình nào sẽ thêm hoặc thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này trừ khi được ký bởi cả Bên được cấp phép và ATOMI.

15.2. Bảo lưu quyền lợi. ATOMI có quyền ngừng hỗ trợ Sản phẩm của ATOMI và thay đổi giá cả, tính năng, thông số kỹ thuật, khả năng, chức năng, điều khoản cấp phép, ngày phát hành, tính khả dụng chung hoặc các đặc điểm khác của Sản phẩm ATOMI vào bất kỳ lúc nào.

15.3. Các Thay đổi đối với Thỏa thuận này. Chúng tôi có thể cập nhật hoặc sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian, bao gồm mọi chính sách được tham chiếu và các tài liệu khác. Nếu bản sửa đổi làm giảm đáng kể quyền của Bên được cấp phép, chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bên được cấp phép (ví dụ: bằng cách gửi email đến địa chỉ liên hệ kỹ thuật hoặc thanh toán do Bên được cấp phép cung cấp cho chúng tôi, được đăng trên trang web hoặc blog của chúng tôi, thông qua Tài khoản ATOMI hoặc qua chính sản phẩm). Nếu chúng tôi sửa đổi Thỏa thuận, phiên bản Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực vào thời hạn Đăng ký Sản phẩm tiếp theo. Trong trường hợp này, nếu Bên được cấp phép phản đối các điều khoản Thỏa thuận đã cập nhật, như một biện pháp khắc phục độc quyền của Bên được cấp phép, Bên được cấp phép có thể hủy Đăng ký Sản phẩm. Bên được cấp phép có thể được yêu cầu nhấp chuột vào Thỏa thuận được cập nhật để thể hiện sự chấp nhận. Để tránh nghi ngờ, mọi Xác nhận Đăng ký đều phải tuân theo phiên bản của Thỏa thuận có hiệu lực vào ngày Xác nhận Đăng ký.

15.4. Cơ hội để xem xét. Bên được cấp phép tuyên bố rằng Bên được cấp phép đã có đủ cơ hội để xem xét Thỏa thuận này, hiểu nội dung của tất cả các điều khoản, thương lượng các điều khoản và tìm kiếm lời khuyên pháp lý chuyên nghiệp độc lập về mặt đó trước khi tham gia. Do đó, mọi quy định về “hợp đồng theo mẫu” (“hợp đồng kết dính”) theo luật định sẽ không được áp dụng cho Thỏa thuận này.

15.5. Tính hiệu lực từng phần. Nếu một điều khoản cụ thể không có hiệu lực thi hành, tính không thể thi hành của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

15.6. Đề mục. Các đề mục và tiêu đề chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích Thỏa thuận này.

15.7. Không miễn trừ. Việc chúng tôi không thi hành hoặc thực hiện bất kỳ điều nào trong Thỏa thuận này không phải là miễn trừ phần đó.

15.8. Thông báo. ATOMI có thể gửi bất kỳ thông báo nào cho Bên được cấp phép qua thư điện tử đến địa chỉ email được cung cấp bởi Bên được cấp phép, Tài khoản ATOMI, thư bảo đảm, chuyển phát cá nhân hoặc chuyển phát nhanh nổi tiếng (chẳng hạn như DHL, Fedex hoặc UPS). Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ được coi là có hiệu lực (i) vào ngày thông báo được gửi đến Bên được cấp phép qua email, (ii) khi được tải lên Tài khoản ATOMI (bất kể khi nào Bên được cấp phép thực sự nhận được), (iii) khi gửi cá nhân, (iv) một (1) ngày sau khi gửi bằng chuyển phát nhanh, (v) hoặc năm (5) ngày sau khi gửi bằng thư, tùy điều kiện nào xảy ra trước.

15.9. Luật chi phối. Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam, không dẫn chiếu đến các nguyên tắc xung đột pháp luật. Bên được cấp phép đồng ý rằng chỉ có thể đưa ra bất kỳ vụ kiện tụng nào liên quan đến Thỏa thuận này và sẽ tuân theo thẩm quyền của bất kỳ tòa án có thẩm quyền liên quan nào của Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với ATOMI tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG ATOMI

Trụ sở chính: Số 281, Tổ 1, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng: Tầng 15, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Trang chủ: https://atomisystems.com/vi-vn/

Kênh hỗ trợ: https://atomisystems.com/vi-vn/kenh-ho-tro/

Email: support@atomisystems.com

Kinh doanh: sales@atomisystems.com

Điện thoại: +844-3755-8373

Fax: +844-3755-8372