ActivePresenter 9

Phần mềm quay màn hình, chỉnh sửa video & thiết kế bài giảng eLearning

Gói sản phẩm bao gồm

  • Phiên bản chính mới nhất của ActivePresenter và các cập nhật cho phiên bản này.
  • NÂNG CẤP MIỄN PHÍ lên các phiên bản chính mới trong vòng một năm. Xem Chính sách nâng cấp phần mềm để biết thêm thông tin chi tiết.
  • Mã kích hoạt sẽ được gửi qua email.
  • Giấy phép là vĩnh viễn và thanh toán một lần.
  • Giấy phép phần mềm được cấp theo thiết bị. Mỗi giấy phép chỉ được kích hoạt trên một thiết bị tại một thời điểm.

Giảm giá

Số lượng Giảm giá
2 – 5 20%
6 – 10 25%
11 – 19 30%
20 – 29 35%
30 – 49 40%
50+ 45%

Nâng cấp

Xem Chính sách nâng cấp phần mềm để biết thêm thông tin chi tiết.

Ưu đãi giáo dục

Đối tượng được hưởng chương trình ưu đãi giáo dục:

  • Học sinh, sinh viên
  • Giáo viên
  • Tổ chức giáo dục
  • Tổ chức phi lợi nhuận

Bạn có thể mua phần mềm dùng trên máy tính cá nhân hoặc máy tính của tổ chức.
Tìm hiểu thêm điều kiện hưởng ưu đãi giáo dục.